Home » Bara » The Way We Were by Satoru Sugajima [Eng]