Home » Bara » Buta to Gorilla by Fuuraibou Toraya (Shirakawa Raizou) [JP]